BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa na naszych budowach jest dla nas kwestią szacunku i odpowiedzialności za pracowników i otoczenie. W naszych działaniach biznesowych staramy się nie tracić z pola widzenia aspektów bezpieczeństwa pracowników, a ich życie i zdrowie są dla nas wartościami nadrzędnymi.

Z tych powodów opracowaliśmy niniejszą Politykę Bezpieczeństwa, której celem jest ujednolicenie praktyk stosowanych na naszych budowach oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników naszych i naszych partnerów. Zobowiązujemy się do jej przestrzegania i oczekujemy tego od naszych partnerów biznesowych.

1. Zobowiązujemy się do zapewnienia sprawnego przywództwa w zakresie BHP.
2. Zobowiązujemy się do tworzenia bezpiecznych miejsc pracy.
3. Zobowiązujemy się do spełniania obowiązujących w Polsce wymogów prawnych dotyczących
bezpieczeństwa pracy.
4. Zobowiązujemy się do ograniczenie ryzyka urazu lub choroby poprzez:

  • identyfikację potrzeb w zakresie BHP i wyznaczenie celów BHP
  • zapewnienie wymaganych środków bezpieczeństwa i ochrony
  • kontrolę realizacji przepisów BHP oraz zadań z tego zakresu
  • bieżące i pilne usuwania zagrożeń
  • monitoring i analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych

5. Zobowiązujemy się do wypracowania i ciągłego doskonalenia naszego systemu zarzadzania BHP
poprzez opracowanie standardów, procedur i instrukcji postępowania
6. Zobowiązujemy się do promowania kultury prawidłowego zachowania, stosowania przepisów oraz
prawidłowego stosowania środków bezpieczeństwa.
7. Zobowiązujemy się do regularnego i terminowego szkolenia pracowników w zakresie BHP.
8. Zobowiązujemy się do angażowania wszystkich pracowników na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
warunków pracy

Tomasz Blacha

Głowny Specjalista ds. BHP

+48 501 608 050
bhp@remelit.pl